נווטו אלינו

משק לשעת חירום


 ‏רשות חירום ליאומית - רח"ל

מל"ח – משק לשעת חירוםמערך מל"ח ובכלל זה, ועדות מל"ח מקומיות, פועל מתוקף החלטת ממשלה מס' 1716 מיום 6 יולי 1986 .

על פי דיני הרשויות המקומיות תיבחר ועדת מל"ח ובראשה ישב מתוקף משרתו, ראש הרשות המקומית .

ועדת מל"ח מקומית אחראית בתחום שיפוטה לאספקת השירותים החיוניים לאוכלוסיה ולמפעלים החיוניים ובכל הנושאים שבאחריותה על פי חוק ותקנות ועדת מל"ח עליונה .

הכנת הרשות המיקומית להתמודדות עם מצבי החירום השונים ועל מנת להבטיח אספקת המוצרים החיוניים תוך מגמה לצמצם את הנזקים הכלכליים והמשקיים .

הרכב הועדה

צוות הניהולי :

ראש הרשות המקומית- יו"ר ועדת מל"ח מקומית .

מזכיר המועצה – מתאם את מטה החירום בהתאם למדיניות ראש הרשות – ומפקח על הכנת המערכות ברגיעה ובחירום .

קב"ט המועצה – מרכז הועדה – אחראי על מרכז ההפעלה מתאם ומפקח על כל תיקי הנתונים והנוהלים לשע"ח ועל פעילות הועדה בשגרה .

גזבר המועצה – מתן גיבוי כספי מלא לכל פעילות הועדה שאושרו ע"י ראש הרשות במגבלות והסמכיות והחוק .

היועץ המשפטי של הרשות- בהתאם לצורך .

מטה החירום הרשותי :

מתאם ומתכנן ומבצע ושולט בפעולות הרשות כולל את בעלי התפקידים הבאים :

ראש המטה ( רמ"ט) :

קצין הבטחון של הרשות הוא מתאם את פעילות הועדה ועוזרו וממלא מקומו של יו"ר הועדה במטה החירום .

המוקד הרשותי :

המוקד הרשותי מבוסס בדרך כולל על שירותי המוקד ברגיעה שנמצא בבניין המועצה המקומית .

בחירום המוקד נמצא במרכז ההפעלה שהוא נמצא במרחב מוגן שאפשר לפעול ממנו בזמן מלחמה.

הממונה על ההסברה והדוברות של הרשות נמצא במוקד הרשות כדי שיוכל לפעול בתיאום עם מטה החירום ולקבל הודעות או תלונות האוכלוסיה בעת אירוע .

המוקד הרשותי מצוייד ברשת טלפונים , תקשורת ואינטרנטי בכדי להתעדכן בהוראות הניתנות לציבור ע"י הרשויות הממלכתיות .

לרשימת טלפונים חיוניים בחירום לחץ כאן>