חוק עזר למגדל תפן (הצמדה למדד), התשמ"ג 1983

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית מרכז הגליל חוק עזר זה:


הגדרות


1. בחוק עזר זה -


"מדד" -מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;


"המועצה" -המועצה האזורית מרכז הגליל;


הצמדה למדד


2. (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בחוקי העזר של המועצה הנקובים בתוספת, יועלו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כלהלן:

(1) ב1- באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;

(2) ב1- באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי.

(ב) סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל לאגורה החדשה השלמה הקרובה ביותר.

(ג) ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד, ועותקים של ההודעה יופקדו במשרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים בירושלים.


תוספת


חוק עזר למגדל תפן (שווקים), התשמ"א1981.


חוק עזר למגדל תפן (אגרת תעודת אישור), התש"ם1980
נתאשר.

כ"א באב התשמ"ג (31 ביולי 1983)

המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן | כתובת: גן התעשייה מבנה 10, מגדל תפן 2495900 | טל': 04-9079000 | מייל: info@tefen.org.il