נווטו אלינו

חוק עזר למגדל תפן (תיעול), התשס"ב-2002


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2א, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן חוק עזר זה:


הגדרות


1. בחוק עזר זה -


"אזור איסוף" - שטח שממנו נקווים המים העליונים אל תעלה, שנקבע בידי המהנדס כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים;


"בעל נכס" - לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו;


"הוצאות התקנת תיעול" - לרבות ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה המועצה לשם הוצאות התקנת תיעול וריבית המשולמת לקבלן לפי הסכם בדבר אותה התקנה, למעט כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה;


"המהנדס" - אדם שהמועצה מינתה אותו למהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;


"המועצה" - המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן;


"התקנת תיעול" - התקנת תעלות לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים, לרבות עבודות ופעולות אלה:

(1) חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש; עקירת עצים, הריסת קירות, גדרות או מבנים אחרים, בנייתם מחדש; בנייתם ושינוים של קירות תומכים או אבני שפה, גשרים, גשרונים, מעבירי מים; הנחת צינורות, בניית תאי ביקורת, תאי קיבול למי גשמים או רשתות, כיסוי תעלות, ייבוש אדמות וביצות, הסדרת זרימה של מי הגשמים, תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול;

(2) הכנת תכניות תיעול והשגחה על ביצוע העבודות;

(3) עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה;


"נכס" - בנין וקרקע, למעט רחוב;


"נפח בנין" - כמשמעותו בסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות התכנון);


"ראש המועצה" - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;


"שטח בנין" - כמשמעותו בסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות התכנון;


"תעלה" - תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים לרבות צינור, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מתעלה או הקשור בה.


הודעה על החלטה להתקין תיעול


2. החליטה המועצה על התקנת תיעול, יודיע ראש המועצה בכתב על ההחלטה לבעלי הנכסים הנמצאים באותו אזור איסוף.


שיעורי היטל תיעול וגבייתו


3. (א) בעלי נכסים הגובלים ברחובות שבאזור איסוף, שבו הוחל בהתקנת תיעול, ישתתפו בהוצאות התקנתו בשיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת; היו לנכס מספר בעלים, יחולקו ההוצאות ביניהם לפי חלקו היחסי של כל אחד מהם.

(ב) ההיטל יחושב לפי שטח הקרקע בנכס, כולל השטח שעליו עומד מבנה, וכן לפי שטח הבנין או נפח הבנין שבנכס בהתאם לחלוקה הזו:

(1) בנכסים המשמשים למגורים, למסחר ולמשרדים - יחושב ההיטל לפי שטח הבנין;

(2) בנכסים המשמשים לתעשיה ולמלאכה - יחושב ההיטל לפי נפח הבנין.

(ג) שיעורי היטל תיעול של בעלי הנכסים לכיסוי הוצאות התקנת התיעול לפי סעיף קטן (א), ישולמו למועצה בידי כל אחד מהם מיד עם השלמת ההתקנה.


תשלום מפרעה


4. ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעלי הנכסים החייבים בתשלום היטל תיעול לפי הוראות סעיף 3, לשלם למועצה, בתוך חודשיים מיום מסירת ההודעה, מפרעה בשיעור שקבע המהנדס על חשבון היטל תיעול; סכום המפרעה כאמור ינוכה מהיטל תיעול שחויב בו בעל הנכס.


טיפול בתעלה


5. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינורות ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שפכים, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או נוזל אחר.

(ג) עבר אדם על הוראות סעיף זה, רשאי ראש המועצה לדרוש מאותו אדם, בהודעה בכתב, לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת מצב התעלה לקדמותו; ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים, האופן והתקופה לביצוע העבודה.

(ד) אדם שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה.

(ה) לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (ג) או ביצע את העבודה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה או בכתב ההיתר, רשאית המועצה לבצע את העבודה כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות לביצוע העבודה.


אישור סכום ההוצאות


6. נתעוררה מחלוקת בדבר שיעורי ההיטל לפי הוראות סעיף 3 או בעד שיעור ההוצאות לביצוע העבודות כאמור בסעיף 5, יהווה חשבון ההוצאות בכתב שהגיש המהנדס, הוכחה לכאורה לענין שיעור החוב.


סמכויות ראש המועצה


7. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס, בכל זמן סביר, לכל נכס, כדי לברר אם ממלאים אחר הוראות חוק עזר זה או לבצע עבודה שהמועצה רשאית לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).


מסירת הודעה


8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.


הצמדה למדד


9. סכומי ההיטל שנקבעו בתוספת יעודכנו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר בכל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.


הוראת שעה


10. על אף האמור בסעיף 9, סכומי ההיטל שנקבעו בתוספת יעודכנו ב-1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2000.


תוספת


(סעיף 3)

היטל תיעול

 

שיעורי ההיטל בשקלים חדשים

לכל מ"ר קרקע (כולל השטח שעליו עומד מבנה)

0.85

לכל מ"ר בנוי

5.54

לכל מ"ק בנוי

1.38

י"ג בניסן התשס"ב (26 במרס 2002)