נווטו אלינו

חוק עזר למגדל תפן (מודעות ושלטים), התשס"ב-2002


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2א, 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן (להלן - המועצה) חוק עזר זה:


הגדרות


1. בחוק עזר זה -


"הצגה" - קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק;


"המועצה" - המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן;


"לוח מודעות" - לוח שהוקם בידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו;


"מודעה" - הודעה בכתב שפורסמה, למעט מודעת אבל;


"פרסום" - הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה, או במסירת תוכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה או כיוצא בהם;


"ראש המועצה" - לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב, לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;


"שלט" - מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל צירוף של אלה;


"שלט חוצות" - שלט מתחלף, המתופעל בידי חברת פרסום.


מודעה ושלט טעונים רישיון

2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון.

(ב) ראש המועצה רשאי -

(1) להתנות תנאים ברישיון, בעת נתינתו, ולהוסיף עליהם;

(2) לסרב לתת רישיון או לבטל רישיון שניתן.

(ג) לא יינתן רישיון אם פרסום המודעה או הצגת השלט מהווים עבירה לכאורה על הוראות חוק עזר זה או על הוראות דין אחר.

(ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברישיון.

(ה) מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ממנה בלא תשלום; הוראה זו לא תחול על מודעות המתפרסות על שלטי חוצות.

(ו) מודעה המתפרסמת בדרך הדבקת מודעות, תהיה במידה ובגודל שנקבעו בתוספת הראשונה.

(ז) תוקפו של רישיון להצגת שלט הוא עד ה-31 בדצמבר של השנה שבה ניתן הרישיון.


חובת התקנת שלט


3. (א) בעל עסק יתקין על דלת הכניסה לעסק שלט שמידותיו לא יחרגו מ-20 × 35 סנטימטרים, ובו יצוין שם בעל העסק, מספר הטלפון ושם האדם המחזיק במפתחות לשעת חירום.

(ב) בעד התקנת שלט לפי הוראות סעיף זה תיגבה אגרה שנתית בשיעור המפורט בתוספת השניה.


אגרות


4. (א) ראש המועצה יגבה אגרות לפי חוק עזר זה, בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

(ב) אגרה בעד מודעה תשולם בידי מפרסם המודעה או בידי מי שגרם לפרסומה.

(ג) אגרה בעד שלט תשולם בידי מציג השלט או בידי מי שגרם להצגתו.


שמירת מודעות


5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה, שלט או לוח מודעות.

דרכי פרסום אסורות


6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן העלול להוות מפגע לרבים.

(ב) לא יפרסם אדם מודעה בדרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.


מסירת פרטים


7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

(ב) לדרישת ראש המועצה, ימסור בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה את שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

סמכויות ראש המועצה


8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בכתב, מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט בלי רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון, להסיר את המודעה או את השלט.

(ב) לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט, ולגבות את הוצאות ההסרה מאותו אדם.

(ג) נוכח ראש המועצה ששמו ומענו של אדם כאמור בסעיף קטן (א) אינו ידוע, רשאי הוא להורות כאמור בסעיף קטן (ב), אף בלי מסירת דרישה בכתב.


פרסום על לוח מודעות


9. (א) לא יפרסם אדם, זולת המועצה, מודעה על לוח מודעות, אלא לפי היתר מיוחד מראש המועצה.

(ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח מודעות לאחר שנמסרו לה הפרטים ושולמה לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.


מסירת הודעות


10. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה או אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם היא מתייחסת או אם נתפרסמה ההודעה באחד העיתונים הנפוצים בתחום המועצה.

(ב) הודעה שיש למסור לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה בתואר "בעל" או "מחזיק" של אותו נכס אף בלי שם או תואר נוסף.


מודעות אבל


11. מודעות אבל לא יוצגו, אלא על לוחות אבל שתתקין המועצה.

שמירת דינים


12. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר.


סייג לתחולה


13. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה.


תוספת ראשונה


(סעיף 2(ו))

מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח מודעות -

 

אורך בס"מ

רוחב בס"מ

מודעה גדולה

93

62

מודעה בינונית

46

62

מודעה קטנה

46

31

מודעה זעירה

23

31

תוספת שניה

(סעיפים 3, 4 ו-9)

     

שיעורי האגרה בשקלים חדשים

1.

מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום אחר, לכל שלושה ימים או חלק מהם -

 
 

1.

מודעה גדולה

60

 

2.

מודעה בינונית

40

 

3.

מודעה קטנה

30

 

4.

מודעה זעירה

20

2.

שלט המותקן במקום עסק, למעט שלט כאמור בפרט 3 -

 
   

לכל מטר אורך או לחלק ממנו, ברוחב שאינו עולה על 50 ס"מ, לשנה

70

   

לכל 50 ס"מ רוחב נוספים או לחלק מהם, לכל מטר אורך או לחלק ממנו, לשנה

45

3.

שלט המותקן על דלת עסק - לפי סעיף 3, לשנה

80

4.

שלט המותקן בתחום המועצה מחוץ לשטח התפוס בידי עסק, לכל מ"ר או לחלק ממנו, לשנה

360

 

לשלט דו צדדי

תוספת של 50%

5.

לשלט חוצות -

 
   

שגודלו עד 10 מ"ר, לכל מ"ר, לשנה

171

   

לכל מ"ר נוסף על 10 מ"ר ועד 75 מ"ר, לשנה

128

   

לכל מ"ר נוסף על 75 מ"ר ועד 200 מ"ר, לשנה

87

   

לכל מ"ר נוסף על 201 מ"ר, לשנה

43

6.

אגרה בעד חלק משנה תחושב לפי שיעור חודשי של 10% משיעור האגרה השנתית.

 

י"ג בניסן התשס"ב (26 במרס 2002)