נווטו אלינו

חוק עזר למגדל תפן (היטל ביוב), התשס"ב-2002


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2א, 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962 (להלן - החוק), מתקינה המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן חוק עזר זה:


הגדרות


1. בחוק עזר זה -


"ביב מאסף" - ביב ששפכים זורמים אליו בעיקר מביבים ציבוריים;


"ביב פרטי" - ביב המשמש נכס אחד, על חיבוריו;


"ביב ציבורי" - ביב המשמש כמה נכסים וששפכים זורמים אליו בעיקר מביבים פרטיים, לרבות מיתקנים בתחום המועצה;


"ביוב" - לרבות ביב ציבורי או ביב מאסף או מיתקנים אחרים, לרבות תחנות שאיבה וקווי סניקה, בריכות אידוי, בריכות שיקוע או מכון לטיהור שאינו לייצור מי שתיה, על מיתקניהם;


"היטל ביוב" או "היטל" - היטל לכיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו, כאמור בסעיף 17 לחוק;


"המועצה" - המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן;


"התקנת ביוב" - לרבות הכנת תכניות ביוב, הנחת ביבים וצינורות, וכל עבודה במבנה או במיתקן הדרושה לכך;


"חיבור נכס" - חיבור נכס לביב ציבורי, לרבות חיבור כאמור של מיתקנים בחצר הנכס;


"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;


"מחזיק" - מי שמחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב;


"נכס" - בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב;


"נפח בנין" - כמשמעותו בסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות התכנון);


"ראש המועצה" - לרבות מי שהוא הסמיך לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;


"שטח הבנין" - כמשמעותו בסימן ב' לתוספת השלישית לתקנות התכנון.

היטל ביוב


2. (א) בעל נכס או מחזיק שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש את נכסו, ישלם היטל ביוב, בשיעורים שנקבעו בתוספת.

(ב) ההיטל יחושב לפי שטח הקרקע בנכס, כולל השטח שעליו עומד מבנה, וכן לפי שטח הבנין או נפח הבנין שבנכס בהתאם לחלוקה הזו:

(1) בנכס המשמש לתעשיה או למלאכה - יחושב ההיטל לפי נפח הבנין;

(2) בנכס המשמש למגורים, מסחר, משרדים או לכל מטרה אחרת – יחושב ההיטל לפי שטח הבנין.

בניה נוספת


3. (א) נוספה בניה לנכס אחרי שנמסרה הודעה לפי סעיף 16 לחוק, ישלם בעל הנכס היטל ביוב בעד הבניה הנוספת, בשיעורים שנקבעו בתוספת.

(ב) חישוב ההיטל בעד הבניה הנוספת ייערך לפי סעיף 2(ב), בשינויים המחויבים.

חיבור ביוב פרטי לביוב


4. (א) לא יחובר ביב פרטי לביב ציבורי, אלא בידי ראש המועצה או מי שהוא הסמיך לכך.

(ב) בעל נכס או מחזיק המבקש לחבר ביב פרטי לביב הציבורי, יגיש למהנדס המועצה בקשה בכתב ואת תכניות החיבור; היה הביוב בתחומה של רשות מקומית אחרת, יצרף לבקשה גם את הסכמתה לכך.

(ג) בעד חיבור נכס לביב הציבורי, ישלם המבקש למועצה היטל בשיעור שנקבע בפרט 1 לתוספת.

איסור פגיעה בביוב


5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום בביוב שבתחום המועצה.מסירת הודעה


6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים לפחות הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.


הצמדה למדד


7. סכומי ההיטל שנקבעו בתוספת יעודכנו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר בכל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

הוראת שעה.


8. על אף האמור בסעיף 7, סכומי ההיטל שנקבעו בתוספת יעודכנו ב-1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1997.


תוספת

(סעיפים 2, 3 ו-4(ג))

     

שיעורי ההיטל בשקלים חדשים

1.

היטל ביב ציבורי -

 
 

(1)

לכל מ"ר קרקע (כולל השטח שעליו עומד מבנה)

0.79

 

(2)

לכל מ"ר בנוי

5.17

 

(3)

לכל מ"ק בנוי

1.292

2.

היטל ביב מאסף -

 
 

(1)

לכל מ"ר קרקע (כולל השטח שעליו עומד מבנה)

0.34

 

(2)

לכל מ"ר בנוי

2.21

 

(3)

לכל מ"ק בנוי

0.55

3.

היטל מיתקנים מיוחדים -

 
 

(1)

לכל מ"ר קרקע (כולל השטח שעליו עומד מבנה)

0.35

 

(2)

לכל מ"ר בנוי

2.31

 

(3)

לכל מ"ק בנוי

0.58

י"ג בניסן התשס"ב (26 במרס 2002)