נווטו אלינו

קרן המלגות של המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן


 המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן החליטה לסייע לסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה טכנולוגי בארץ (המוכר ע"י משרד החינוך) בישובים כסרא-סמיע, ינוח-ג'ת, מעלות-תרשיחא, מעלה יוסף וכפר הורדים, באמצעות מלגות מתוך שליחות לאומית של קידום התעשייה, ובמטרה לעודד את מימוש הפוטנציאל האישי של כל סטודנט, בדרך לרכישת השכלה טכנולוגית

 

במסגרת זו המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן שמחה להודיע על פתיחת ההרשמה למלגות לשנת הלימודים תשע"ה, המיועדת לסטודנטים לתואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה טכנולוגית בארץ המוכר ע"י משרד החינוך ביישובים הבאים:

 • כיסרא סמיע
 • ינוח ג'ת
 • מעלות תרשיחא
 • מעלה יוסף
 • כפר הורדים

 

 להורדת טופס בקשת מלגה לחצו כאן

 

מי זכאי להגיש בקשה?

 

 1. המלגות יוענקו לסטודנטים הלומדים מקצועות טכנולוגיים (לימוד תעודה לפחות).
 2. הסטודנט למד מערכת שעות מלאה, בעל ממוצע סימסטריאלי ראשון לשנת תשע"ד, של 75 לפחות.
 3. המלגות יוענקו על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים בכפוף להגשת הטפסים הבאים (בנוסף לטופס בקשה למלגה):

  • העתק תעודת זהות הכוללת את הספח במלואו.
  • מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של המבקש.
  • שלושה (3) תלושי שכר אחרונים של המבקש והוריו ולחילופין, אישור מביטוח לאומי במידה ואחד ההורים (או שניהם) לא עובד.
  • הסכם שכירות – באם המבקש גר בשכירות.
  • אישור על לימודים בתכנית מלאה.
  • דרישת תשלום וקבלה על תשלום שכר לימוד.
  • ככל שיידרש ע"י הרשות הרלוונטית, הסטודנט יתחייב לתרום זמן לקהילה בתחום אותה הרשות וזאת עד 10 שעות שנתיות.

 4. במידה ויש יותר ממבקש אחד באותה משפחה (מקרבה ראשונה), הזכאים למלגה בהתאם לקריטריונים המתוארים במסמך זה, המלגה תוענק רק לאחד מהם, למעט במקרה בו נקבעה מלוא הזכאות בכל ישוב ועדיין נותרו לחלוקה מלגות, אזי, במקרה כזה תיבחן גם זכאות של בן המשפחה הנוסף.
 5. מועמד שקיבל בעבר מלגה זו מאת המועצה, לא יהיה זכאי לקבלת מלגה נוספת.
 6. מועמד שהינו עובד המועצה ו/או בן משפחה מדרגה ראשונה, לא יהיה זכאי לקבל מלגהמהמועצה.

 

מידע כללי

 

 1. המלגה תוענק בתשלום אחד בהתאם למועד שייקבע ע"י ועדת המלגות.
 2. הסיוע יוענק עבור שנת הלימודים תשע"ה בלבד.
 3. בשיקולי קבלת המלגות יילקחו בחשבון:

         א.    משפחות המוכרות לאגף שירותי רווחה ביישובים הנ"ל.

         ב.    משפחות המקבלות קצבאות מהביטוח הלאומי.

         ג.    השתתפות בפרויקט פר"ח או פרויקט קהילתי אחר.

 

איך מגישים בקשה?

 

 1. את טפסי ההרשמה ודברי הסבר ניתן להוריד בעמוד זה
 2. ההרשמה תיעשה ע"י שליחת טופס הבקשה ונספחים במייל, בדואר או במסירה אישית.
 3. יש למלא את טופס הבקשה בשלמותו. בקשות שלא ימולאו כנדרש לא יובאו לדיון.
 4. מסמכים נלווים הנדרשים לצירוף באמצעות סריקתם לטופס הבקשה:
 • העתק תעודת זהות הכוללת את הספח במלואו.
 • מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של המבקש.
 • שלושה (3) תלושי שכר אחרונים של המבקש והוריו ולחילופין, אישור מביטוח לאומי במידה ואחד ההורים (או שניהם) לא עובד.
 • הסכם שכירות – באם המבקש גר בשכירות.
 • אישור על לימודים בתכנית מלאה.
 • דרישת תשלום וקבלה על תשלום שכר לימוד.

 

דיון בפניות

 

 1. לאחר תום ההרשמה, תדון ועדת המלגות של המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן בפניות שהתקבלו. הודעות בכתב תשלחנה לכלל הפונים.
 2. כאמור, בקשות אשר לא ימולאו כנדרש לא ידונו בפני ועדת המלגות.
 3. גובה המלגה ייקבע לאחר קבלת כלל הבקשות והחלטות הועדה, ובכל מקרה לא תעלה על 2,500 ₪.
 4. ועדת המלגות רשאית לדחות או לאשר באופן מלא או חלקי בקשה לסיוע בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והנתונים המונחים לפניה.

 

 מועד אחרון לגשת הבקשה: עד 30.12.2014.

 

*לא תתקבלנה בקשות לאחר תום מועד ההגשה שצוין לעיל.

 

לבירורים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן:

 

גב' אורה מרגלית

טלפון: 04-9079013

מייל: ora@tefen.org.il

 

מועצה מקומית מגדל תפן - דברי הסבר לקבלת מילגה 27/11/2014